PRIVACYBELEID


D'Signed BV
Montebellostraat 33
2018 Antwerpen
www.d-signed.be
BTW nr: 0832.305.629


D'Signed BV verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid kan u ons contacteren : tina@d-signed.be of stefanie@d-signed.be

Graag willen wij u via deze privacyverklaring duidelijkheid geven over welke informatie we verzamelen, hoe we die gebruiken en beveiligen, aan wie deze informatie doorgeven wordt en op welke manier u toegang hebt tot de informatie. En op welke manier u deze kan laten wijzigen of verwijderen.

VERWERKINGSDOELEINDEN.

Als we in deze privacyverklaring verwijzen naar persoonsgegevens of bedrijfsgegevens, dan bedoelen we hiermee de combinatie van de informatie die u zelf aan ons hebt verstrekt over uzelf en/of uw firma. Hierbij wordt gedacht aan de naam, adres, e-mailadressen, telefoonnummers, maar bijvoorbeeld ook aan andere informatie die u ons per e-mail of brief hebt toegestuurd.
Het is niet de bedoeling van D'Signed BV om deze gegevens te gebruiken voor marketing doeleinden.

D'Signed BV verzamelt en verwerkt de persoons- en bedrijfsgegevens van haar klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, offertebeheer, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, ...) D'Signed BVBA garandeert dat uw persoonsgegevens voldoende beveiligd worden en dat er enkel toegang wordt gegeven aan de interne medewerkers van D'Signed BV

RECHTSGRONDEN.

Persoons- en bedrijfsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming, noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst, noodzakelijkheid om te voldoen aan een wettelijke verplichting en/of noodzakelijkheid voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen om te ondernemen.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

OVERMAKEN AAN DERDEN.

Als D'Signed BV optreedt als tussenpersoon tussen u als klant, en een leverancier, dan kan het noodzakelijk zijn dat wij uw gegevens doorgegeven aan deze derde partij.

We kunnen uw gegevens ook doorgeven als we daartoe worden verplicht door bepaalde wet- en regelgeving en/of rechtspraak. We kunnen uw gegevens ook doorgeven in geval onze organisatie of een deel daarvan wordt verkocht en de koper uw gegevens nodig heeft om de dienstverlening aan u te kunnen verderzetten.

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met D'Signed BV verbonden zijn of met enige partner van D'Signed BV zoals o.a. leveranciers en onderaannemers.

D'Signed BV garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

BEWAARPERIODE.

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). Als u als klant de samenwerking met D'Signed BV zou stopzetten, en u brengt ons hiervan schriftelijk op de hoogte, dan zal D'Signed BV met onmiddellijke ingang uw klantgegevens verwijderen, indien deze niet meer wettelijk worden vereist.

RECHT VAN INZAGE, VERBETERING, WISSING, BEPERKING, BEZWAAR EN OVERDRAAGBAARHEID VAN PERSOONSGEGEVENS EN TECHNISCH DOSSIER.

Als klant hebt u te allen tijde het recht op inzage van uw persoons- en bedrijfsgegevens. U kan deze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van deze gegevens.

Bovendien hebt u het recht om een kopie van deze gegevens te bekomen, in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm, om deze te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenstaande rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar tina@d-signed.be of stefanie@d-signed.be

DIRECTE COMMUNICATIE BUITEN HET DOSSIER OM.

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op directe communicatie buiten het desbetreffende dossier om, zoals ondermeer voor het ontvangen van nieuwsbrieven/wenskaarten.

KLACHT.

Elke klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij:
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
commission@privacycommission.be